Θέμα: Τελωνειακές διαδικασίες για την είσοδο εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων προσώπων Δείτε εδώ: ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ_11_2018
Θέμα: Εμπορικό σήμα και φορολόγησή του Δείτε εδώ: ΡΟΥΣΚΑ_9_10_2018
Θέμα: Το νέο πλήρως ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας: «Μaking tax digital» Δείτε εδώ: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ_ΚΟΥΠΚΑΣ_9_10_2018
Θέμα: Τα δημόσια κτήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Δείτε εδώ: ΣΟΥΛΙΔΗΣ_7_8_2018
Θέμα: Αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής: τα νέα ποσοστά παρακράτησης και διασφάλισης οφειλής Δείτε εδώ: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΟΥ_ΤΣΙΝΤΗ_7_8_2018
Θέμα: Νομοθεσία & Νομολογία, άρθρα του Ν. 4172/2013 (περί Κ.Φ.Ε.), στα οποία ανατρέχουμε κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής μας δήλωσης Δείτε εδώ: ΚΑΡΑΛΙΑ 2018
Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση των πνευματικών δικαιωμάτων (royalties) των φυσικών προσώπων - φορολόγηση συγγραφέων Δείτε εδώ: ΓΙΟΒΑ_6_2018
Θέμα: Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών, ένα ισχυρό μέτρο κατά της φοροδιαφυγής Δείτε εδώ: ΔΟΥΡΟΥ_4_2018
Θέμα: Καταλογισμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε βάρος των κληρονόμων του αρχικού οφειλέτη (με οδηγό τις 320/2014 και 1247/2017 ΔΠρΚαβ) Δείτε εδώ: ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ_4_2018
Θέμα: Σημειώσεις για τα Τέλη Χαρτοσήμου Δείτε εδώ: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ_3_2018