Επικαιρότητα

Περισσότερα

Ταμειο αλληλοβοηθείας

ΠΑΡΟΧΕΣ_Τ.Α. ΠΑΡΟΧΕΣ_Τ.Α.   1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝOΣOKOMEIO Eισαγωγή και παραμονή σε Νοσοκομείο του εσωτερικού ή εξωτερικού με τα αντίστοιχα παραστατικά, εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκομείου (άρθρο 2 περίπτωση α’...

Αρ.Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α1150450/2016:Σύσταση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς...

Νομοθεσία

Περισσότερα

Ν. 4582/2018: Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού –...

Θέμα: Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης –...

Ν. 4577/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ...

Θέμα: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου...

Φορολογία

Περισσότερα

Ε.2031/2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64...

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός...

E.2032/2019: Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από...

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του...